KYKY?

KYKY on Tampereen yliopiston Yhteiskunta- ja kulttuuritieteiden yksikön ainejärjestöjen yhteenliittymä. Sen tärkeimpänä tehtävänä on opiskelijaedustaminen yksikön hallinnossa mahdollisimman avoimesti ja laadukkaasti. Yhteiskunta- ja kulttuuritieteiden yksikön (YKY:n) oppiaineiden parissa toimii yhteensä 10 ainejärjestöä. Opiskelijoita YKY:ssä on noin 2700 ja he voivat opiskella 11 pääainetta ja 10 erillistä opintokokonaisuutta. Yksikön monikirjoisuus on tietysti itsessään rikkaus, mutta se on myös haaste opiskelijaedustamiselle. Tärkein opiskelijaedustaminen tapahtuu yksikön johtokunnassa, jossa toimii kolmikantaa kunnioittaen 3 opiskelijaedustajaa ja heidän estyessään heidän varajäsenensä. Johtokunnan tärkeimpiin tehtäviin kuuluvat esimerkiksi toiminta- ja taloussuunnitelman laatiminen,  opiskelijoiden sisäänottomääristä esitysten tekeminen ja valintaperusteista päättäminen sekä henkilöstön tehtävien täyttöön liittyvät asiat. Opiskelijaedustajia toimii myös johtokunnan alaisissa työtyhmissä kuten tutkinto-ohjelmatoimikunnassa. Edustajilla on yksikön monipuolisuuden kautta suuri ja monialainen opiskelijajoukko edustettavanaan ja jotta tämä tehtävä hoidettaisiin mahdollisimman läpinäkyvästi tarvitaan KYKYä.

KYKY pyrkii kokoustamaan aina ennen johtokunnan kokouksia, jotta opiskelijoiden laajemman mielipiteen muodostaminen kokouksessa käsiteltäviin asioihin olisi mahdollista. Ainejärjestöillä on siten myös tärkeä rooli toiminnassa, sillä he ovat lähimpinä opiskelijoita ja kuulevat siten yleensä ensimmäisinä opiskelijoiden mielipiteet. KYKY-tapaamiset eivät siis toimi vain hallopedien infoväylänä ainejärjestöille, vaan myös toisin päin. Vaikka KYKY on syntynyt hallopedivetoisesti johtokunnan toiminnan ja koulutuspoliittisten kysymysten ympärille (yhteydenpito johdon ja opiskelijoiden välillä, vaikuttaminen johtokunnassa, hallopedien valintaprosessi),  voi toiminta laajeta muunlaiseenkin toimintaan, jos järjestöt niin haluavat.  Tapaamiset voivat toimia laajempana foorumina yksikön järjestöille, joissa voi tutustua uusiin ihmisiin, miettiä mahdollisia yhteistyökuvioita tai kutsua muut oman järjestön tapahtumiin.  Kaikki opiskelijat, myös yksikön ulkopuoliset, ovat kokouksiin tervetulleita. KYKY ei ole rekistöröity yhdistys, eikä ole vielä ainakaan lähitulevaisuudessa sellaiseksi aikova.