torstai 5. toukokuuta 2011

Johtokunnan kokous 20.4

Viime kokouksessa 20.4 ei käsitelty kovinkaan montaa uutiskynnystä ylittävää asiaa. Keskusteltiin mm. nuorisotyön ja nuorisotutkimuksen maisteriopinnoista ja käytiin läpi muutamaa hakemusta yliopiston avoimiin virkoihin, koska rekrytointikielto on yliopistossa edelleen voimassa.

Tärkeimmäksi asiaksi nousi kuitenkin yksikön pohtimat esitykset tohtoriohjelmista. Yhteisistä tohtoriopinnoista koko yksikön sisällä on keskusteltu, mutta jotkut oppiaineet kokivat, että yhteinen tohtoriohjelma mm. saattaisi peittää joidenkin oppiaineiden näkyvyyden yliopiston ulkopuolelle ja tekisi hallaa kansainväliselle yhteistyölle. Huolenaiheena oli myös oman oppiaineen luonteen vaaliminen ja se, että saataisiin edelleen säilytettyä oppiaineille ominainen oma tieteellinen kulttuuri.

Isossa yksikössä ei ole välttämättä kuitenkaan perusteltua, että kaikilla oppiaineilla olisi omat tohtoriohjelmat. Alustavaa mallia jonkun sortin yhteisistä tohtoriopinnoista kuitenkin mietittiin ja se voisi näyttää esim. tältä:

1. Filosofia
2. Historia
3. Logopedia & Psykologia
4. Sosiaalitieteet (etnomusikologia, sosiaalityö kenties myös)
5. Rauhan- ja konfliktintutkimus

Päätettiin myös esittää, että jatkossa rauhan- ja konfliktintutkimuksesta voidaan myös väitellä, joten se löytyy yllä olevista tohtoriohjelmaesityksistä.

Johtokunnan kokous 6.4

Terve, ykyläiset!


Tässäpä kuulumisia 6.4 pidetystä johtokunnan kokouksesta:

Vuosisuunnitelma:
Kokouksessa hyväksyttiin YKYn vuosisuunnitelma kuluvalle vuodelle. Muutoksia esitykseen ei juurikaan tullut, ja johtokunta valtuutti johtajan tekemään asiakirjaan tekniset muutokset.

Henkilöstosuunnitelma:
Johtokunta hyväksyi yksikön henkilöstosuunnitelman vuodelle 2011 siihen viime kokouksen keskustelujen perusteella tehdyin lisäyksin ja korjauksin. Suunitelman pohjalla on tämänhetkinen henkilökuntatilanne, ja suunnitelmassa kartoitetaan tehtävätilannetta ja mahdollisia täyttötarpeita oppiainekohtaisesti. Yliopistolla on edelleen voimassa työsuhteentäyttökielto, joten jokaisen avoinna olevan tehtävän täyttöön on pyydettävä rehtorilta lupa.

Asiakohdassa keskusteltiin myös tehtävänimikkeistä (yliassistentit, yliopistolehtorit, yliopisto-opettajat, tutkijatohtorit jne.) ja siitä, tullaanko nimikkeitä tulevaisuudessa vaihtamaan toisiin. Keskustelun henki vaikutti olevan se, että mitään äärimmäisen linjaavia tavoitteita esimerkiksi tehtävänimikkeiden vaihtamisesta ei voida tehdä, sillä päätösten on oltava linjassa yksikön taloudellisen tilanteen kanssa (nimikkeen muuttaminen kun vaikuttaa myös palkkaukseen). Ajatuksena oli myös, että yksikössä uran rakentaminen on voitava olla mahdollista. Tämä taas ei ehkä toteudu ehkä toivottavalla tavalla, jos vakihenkilökunta koostuu pelkästään professoreista ja lehtoreista, siksi nimikkeiden kohdalla on käytettävä harkintaa.

Se, mitä hyväksytyssä henkilöstosuunnitelmassa ei vielä lue, on tehtävien sisällöt ja temaattiset painotukset. Ideana kun on, että kullekin tehtävälle on oltava jokin tarve, johon se vastaa – oli kyse sitten professuurista tai amanuenssin tehtävästä. Näihin tehtävien sisältöihin palataan varmasti tarkemmin sitten, kun tutkinto-ohjelmia rakennetaan ja aina, kun avoinna olevaa tehtävää ollaan täyttämässä.

Budjetti:
Kokouksessa hyväksyttiin yksikön budjetti, joka on hieman alijäämäinen. Alijäämän syitä ja sen jakautumista oppiaineiden ja entisten laitosten kesken joudutaan varmasti tutkailemaan, mutta tilanne ei ole mitenkään erityisen hälyttävä.

Tutkinto-ohjelmat:
Johtokunta hyväksyi tutkinto-ohjelmatoimikunnan sille tekemän esityksen yksikön tutkinto-ohjelmiksi lukuvuonna 2012–2013. Johtokunta päätyi siis esittämään tutkinto-ohjelmiksi seuraavia:

1. Sosiaalitieteet (sosiologia, sosiaalipsykolgia, sosiaalipolitiikka, sosiaaliantropologia, naistutkimus ja etnomusikologia; vuosittainen aloituspaikkamäärä 92–100)
2. Historia (sisäänotto 36, erillisvalinnalla 2–6)
3. Filosofia (sisäänotto 12, erillisvalinnalla 0–5)
4. Sosiaalityö (Porin sosiaalityön koulutus integroidaan tähän; sisäänotto Tampereella 50, Porissa 17)
5. Psykologia (sisäänotto 26, joista erillisvalinnalla 2)
6. Logopedia (ei sisäänottoa vuonna 2012)

Yliopiston opetusneuvosto käsittelee tutkinto-ohjelma-asiaa kokouksessaan 18.4. ja tekee rehtorille esityksen ohjelmista. rehtori päättää tutkinto-ohjelmista 20.4. Yksikkömme johtokunta kokoontuu samana päivänä ja pääsee toivottavasti keskustelemaan päätetystä tutkinto-ohjelma-asiasta silloin.

Tutkinto-ohjelmatoimikunnan kokous 30.3

Tutkinto-ohjelmatoimikunnan kokouksen muistio:


i) Tutkinto-ohjelmia suunnitteleviin ryhmiin tulee opiskelijaedustus ja tämä tulee järjestää yhteistyössä ainejärjestöjen kanssa. Myös sosiaalitieteiden tutkinto-ohjelmassa tullaan ottamaan yhteyttä kaikkiin siihen liittyviin järjestöihin. Tutkinto-ohjelmatyöryhmien jäsenistä pitäisi olla esitykset seuraavaan kokoukseen (4.5.) mennessä ja henkilökuntajäsenten suhteen pohjana toiminee nykyinen opsu-ryhmäjärjestely, joten kopo-vastaavat yms obs!
ii) Koko YKY:n laajuinen laadunvarmistusjärjestelmä luodaan lokakuun loppuun mennessä. Seuraava auditointikierros on marraskuussa, paperilla hyvältä näyttämisen lisäksi ilmassa oli henkeä oikeasti toimivan järjestelmän luomisesta. Valmistelu aloitetaan tutkinto-ohjelmapäätösten jälkeen ja opiskelijaedustuksen näkymiseen myös tässä tulee kiinnittää huomiota.


Suurin osa kokouksesta keskittyi viimeistelemään esitystä tutkinto-ohjelmiksi vuodesta 2012 eteenpäin. Suurinta huomiota kiinnitettiin valintaoppaisiin tulevien tutkinto-ohjelmakuvausten viilaamiseen sekä ohjelmien hyväksyttäväksi esittämiseen liittyvien argumenttien, kuten perustelujen koulutustarpeille, vertailuun. Entisten pääaineiden välillä oli eroja erityisesti yksityiskohtaisuudessa sekä siinä, minkä alaotsikon alle missäkin oli ajateltu sijoittaa esimerkiksi työelämään sijoittumista koskevia tietoja. Käytännössä tekstien yhtenäistämiselle luotiin vielä suuntaviivoja ja nostettiin esiin eri tieteissä luotuja hyviä sanamuotoja. Tutkinto-ohjelmakuvaukset kirjataan opsi-järjestelmään 11.4., jonka jälkeen niihin voinee tehdä vielä teknisiä muutoksia. Kunelius oli pitkin prosessia tekemiinsä välitiedusteluihin pohjaten varsin vakuuttunut esitysten läpimenosta suunnitelluissa muodoissa.

Pelkistä maisteriohjelmista Työn maisteri -nimistä valmistellaan vielä siten, että se alkaisi vuonna 2013. Englanninkielisistä Comparative Social Policy and Welfare sisällytetään tutkinto-ohjelmaesitykseen, vaikka kaikista yksityiskohdista ei ole vielä selkeyttä. Ohjelmaan ollaan sisällyttämässä myös sosiologiaa ja sille haetaan Erasmus Mundus -rahoitusta. Master's Degree Program in Peace and Conflict Research (työnimi):n valmistelu tuntuu vielä kärsivän hieman poikkiyksiköllisyydestään. Englanninkielisen opetuksen lisäämisestä tullaan jatkossa palkitsemaan - todennäköisimmin rahalla - ja ideaalimaailmassa kaikista tieteistä voisi opiskella perusasioita jokseenkin laajasti myös englanniksi edes yhden opetusryhmän verran. Ajatuksena olisi kehittää tänne saapuville vaihtareille todellista kurssitarjontaa nykyisen 'suomalainen tapa tehdä tätä ja tätä' -meiningin sijaan.
Myös oppiaineiden rajat ylittävien temaattisten kurssien järjestämiseen pyritään rohkaisemaan.

Ensi lukuvuoden yhteisistä opinnoista käydään vielä neuvotteluja entisestä yhteiskuntatieteellisestä tiedekunnasta lähteneiden laitosten kanssa, pohjana pyritään käyttämään aiempien vuosien mallia ainakin ko. tiedekunnassa olleiden aineiden suhteen.

Johtokunnan kokous 23.3

Johtokunta kokousti jälleen 23.3 ja ensimmäistä kertaa ulkopuolisten jäseniensä Risto Alapuron ja Anneli Leppäsen vahvistamina. Kokouksessa käsiteltiin mm. uusia tutkinto-ohjelmia, yksikön budjettia, henkilöstösuunnitelmaa ja vuosisuunnitelmaa. Kaikki nämä käsitellään vielä kertaalleen 6.4 pidettävässä johtokunnan ylimääräisessä kokouksessa, jossa mm. tehdään esitykset yksikön tutkinto-ohjelmiksi.





Tällä hetkellä tutkinto-ohjelmiksi esitetään seuraavia:
 • Filosofian tutkinto-ohjelma, sisäänotto 12-17
 •  Historiatieteen tutkinto-ohjelma, sisäänotto 36
 • Psykologian tutkinto-ohjelma, sisäänotto 24(+2 erillisvalinta)
 • Logopedian tutkinto-ohjelma, sisäänotto 10. Ei sisäänottoa vuonna 2012, loppuvuodesta 2011 tulossa valtakunnallinen selvitys logopediasta annettavasta opetuksesta.
 • Sosiaalityön tutkinto-ohjelma, sisäänotto 67 (Tampere 50, Pori 17)
 • Sosiaalitieteiden tutkinto-ohjelma, sisäänotto 92-100 (Poriin 12 tai 20 opiskelijaa). Kattaa seuraavat perus- ja soveltavat sosiaalitieteet: sosiologia, sosiaalipsykologia, sosiaalipolitiikka, sosiaaliantropologia, naistutkimus ja musiikintutkimus.

Tämän lisäksi yksikössä toteutetaan tai suunnitellaan seuraavanlaisia maisteriohjelmia:
 • Nuorisotyön maisteriohjelma
 • Hyvinvointipalvelujen maisteriohelma (Pori)
 • TyöelämäMaisteri-ohjelma
 • Rauhan- ja konfliktintutkimuksen maisteriohjelma (Tapri yhteistyössä oppiaineiden ja johtamiskorkeakoulun kanssa)
 • CoSoPo-maisteriohjelma (yhteistyössä kansainvälisten partnereiden kanssa)

Johtokunta tekee budjettikatsauksen 20.4 pidettävässä kokouksessa, mutta tällä hetkellä talous näyttää kohtuullisen hyvältä. Luultavasti kuitenkin perusvoimavarat eivät riitä aivan kaikkien vakanssien täysimittaiseen täyttöön. Yksikön vuosisuunnitelmaa viilattiin kokouksessa vielä joiltakin osin. Keskustelua herätti edelleen tutkimuksen painopistealueet, joita on ollut hankala määritellä näin laajassa yksikössä (tällä hetkellä määritelty: työelämän tutkimus; perheen ja lapsuuden tutkimus; kansainvälistymiskehitys ja Suomi sen osana; sukupuolijärjestelmä ja sukupuolen merkitys; tiedon, tieteen ja innovaatioympäristöjen tutkimus; yhteiskunnan muutos, maailmankuvat ja identiteetit; yhteiskunnallisten palvelujärjestelmien, interventioiden ja institutionaalisten käytäntöjen tutkimus; sosiaalisen vuorovaikutuksen tutkimus) Lisäksi keskusteltiin miltä osin yksikön rekrytointipäätöksien pitäisi olla yhteydessä näihin painotusalueisiin ja kuinka yksikön profiili kehittyy painotuspäätöksien myötä.